Vatan Partisi Seçim Beyannamesi

Vatan Partisi’nin 27 Ekim 1957 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde yayınladığı bildirgedir. Seçim sonucunda Vatan Partisi 463 oy aldı.

VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ

Vatandaşlar;

Türkiye’de iki parti vardır. Biri Vatan Partisi, diğeri öbür partiler. Diğer partilerin hepsi işverenin kuvvetine dayanırlar. Milli yükselişi sermayenin yükselişinde görürler. Bu sebeple sermaye sahiplerinin menfaatini korumak, onları gittikçe daha fazla kuvvetlendirmek, hareketlerinin mihverini teşkil eder.

Vatan Partisi ise işçi ve fakir köylünün partisidir. Yani milli yükselişi işçi ve fakir köylünün çalışarak meydana getirdiği istihsal yükselişinde görür. Bu sebeple işçi ve fakir köylünün karnının tok olmasını, sırtının pek olmasını, vücudunun sağlam olmasını, çoluk çocuğuyla beraber müreffeh bir hayat seviyesini yaşayarak yüksek teknik ile yüksek istihsal yapmamızı ister ve hareketlerinin mihverini bu gaye teşkil eder.

Bugüne kadar gelip geçen partiler hep işverenin kuvvetine dayandılar. Netice meydanda. Günbegün geri gittik. Birkaç milyoncuk türedi zengin, nüfusumuzun çalışan muazzam kütlesi efkarı fukara oldu. Bir defada da İşçi ve fakir köylünün yaratıcı kuvvetine güvenelim, bakalım ne netice alacağız?

İşte biz bu gayeye ulaşmak için, aşağıdaki söyleyeceklerimi yapmak istiyoruz. Ve bu programımızı 3-4 seneden beri itha etmiş bulunuyoruz.

Yapamayacağımız hiçbir şeyi vaad etmiyoruz. Bunlar hesapları yapılmış vaatlerdir:

Vatandaşlar;

Vatan Partisi siyasetimize işçi sınıfımızı kuyruk değil, baş yapacağız. Diğer partiler, işçi ve fakir köylü çoğunluğumuzu sadece reylerini başkalarına vermekle ve girdikleri partiye aidat ödemekle siyasete karıştırıyorlar. Yani, işçi ve fakir köylü vatandaşlar, onların siyasetinin önde gideni değil, sonda geleni oluyorlar. Vatan partisi, kökleri havada duran bu ölü ağacı tersine çevirip köklerini toprağa gömecektir. Ancak o zaman bu ağaç dirilir ve meyve verir. Bu da işçi ve fakir köylümüzü siyasetimize baş yapmakla mümkündür. Çünkü bunlar çalışan ve mahsul yaratan insanlardır. Bu (…) ve yaratıcılarını kendileri idare etmelidirler.

Vatan Partisi, iş kanununu, küçük, büyük her işletme ve ziraatın ve kredinin her koluna tatbik edecektir. Biliyorsunuz ki, bugün iş kanunu sadece ondan fazla işçi çalıştıran yerler de tatbik ediliyor. Bütün eksik taraflarına rağmen bu kanun dahi layıkıyla tatbik edilmiyor. Az işçi kullanan işyerlerindeki işçilerin canı can değil mi? Kırlarda, tarlalarda çalışan ziraat işçilerini Allah yaratmadı mı? bankalardaki, müesseselerdeki ve sair işlerdeki, İş Kanununa tabi olmayan çalışanlar bu vatanın evladı değil mi? İşte Vatan Partisi bütün bunları İş kanununun himayesi altına alacaktır.

Vatandaşlar,

Bugün işçi ücretleri çok azdır. Yedi kat göklerin üstüne çıkmış olan ihtiyaç maddelerine işçilerimiz uçsalar yetişemezler. Onuru ile idare etmenin de bir sonu vardır. Vücut yapısı mütemadi gıdasızlığa ne kadar zaman tahammül edebilir? Vatan Partisi her işçinin ücretini birdenbire iki misline çıkartacaktır.

Bu kadarla da kalmayacak, istihsalimiz arttıkça işçi ücretleri de ona müvazi olarak artacaktır.

Vatan Partisi işçilere grev hakkını tanıyacaktır. Diğer partiler vaktiyle böyle vaatlerde bulundular. Fakat yapmadılar. Bugün ne vaat ediyorlar. Yine yapmayacaklar. Onların vaad ettikleri grev hakkı, işçilerimizin oyunu almak içindir. Hakiki grev hakkı değildir. Hakiki grev hakkı, evvela ücretlerin yükselmesine, sonra işçi sendikalarının kuvvetlenmelerine, sonra lokavtların ünlenmesine dayanır. Sonunu getiremedikten sonra greve başlamak neye yarar? Günlerce devam edecek olan greve cebinde metelik tutturulmayan işçi nasıl dayanır? Kasasında işçilerinin birçok günlük iaşe parası bulunmayan sendika, işçilerine nasıl destek olabilir? İşveren, gizli ve açık lokavt ile işçiyi yaptığına pişman ettikten sonra, başı yerde fabrikaya dönen işçi bir daha grev yapmaya cesaret edebilir mi? Etse dahi muvaffak olabilir mi? İşte bunun için vatandaşlar, Vatan Partisi, işçiye grev hakkını verirken, sendikaların serbest inkişafına hız verecek, ücretleri iki misline çıkartacak ve lokavtlara şiddetle mani olacaktır.

Vatan Partisi, her çalışan insana iş bulmayı boynunun borcu sayar. İşsizler ordusunu ihtiyatta bulundurup da kim daha ucuz çalışırsa onu işe almak suretiyle ücretleri düşürmek yoluna esasen gidemez. Çünkü en büyük vazifesi, kıyıda köşede bir tek işsiz bırakmamaktır.

Vatandaşlar;

Vatan Partisi, işçilerin hepsine kolektif iş mukavelesi yapacaktır. Tek başına bir işçinin dahi iş müfettişine şikayete hakkı olacaktır ve iş müfettişleri ihtiyaca göre çoğaltılacaktır. Vatan Partisi, işçiyi haftada 40 saatten fazla çalıştırtmayacaktır. Ve gene de bir ay ücretli tatil verecektir.

Vatan Partisi, işyerlerinin sıhhi olmasını temin edecek ve gece işini kısaltacaktır. Vatan Partisi, her iş yerinde çocuk kreşini (bakım evini) mecburi kılacaktır. Ve kadın işçiye gebelik müddetince ve gebelikten iki ay sonraya kadar ücretli izin verecektir. Vatan Partisi, çocuk işçileri büyükler kadar ücretle yarım gün çalıştıracak ve diğer yarım günde yavrucak, işyerinde bulunan veya çok yakın olan okula gidecektir. Vatan Partisi milli ölçüde işsizlik sigortası yapacak ve bunu işverene ödetecektir. Vatandaşlar;

İşsizlik tek başına kimsenin kabahati değildir. Vatan Partisi her işsize, geçim endeksine göre gündelik verecektir. Vatan Partisi angaryaları yasak eder. Temizlik bahaneleri ve sairelerle kısmi işsizlik yaratmayı suç sayar.

Vatan Partisi, 6 ay içinde köylüye bedava toprak dağıtacaktır. Kıraç toprakların, uzun seneler içinde, parası alınarak birkaç köylüye dağıtıldığını görmüş olan köylümüz bu altı ay müddete inanmayacaktır. Halbuki, öylesine kolaydır ki, bunu diğer Partiler de isteseler yapabilirlerdi.

Vatan Partisi, köy ağalarının haksız yere bazı toprakları kendilerine mal etmelerini inceleyecek, böyle toprakları sahiplerine geri verecektir. Köyün toprağı ise köy özel kişiliğine geri verilecektir. Vatan Partisi, her köyün ihtiyacına göre otlak ve baltalık verecektir. Ve kır sularını ihtiyaca göre tarlalara dağıtacaktır. Vatan partisi, köy kadastrosunu pratik yoldan halledip çekişmelerin önünü alacaktır. Bu sebeplerden işlenen cinayetler sayılamayacak kadar çoktur. Böylece köylümüzün bir kısmı gençliğine doyamadan gitmiş, bir kısmı da diriler mezarı olan hapishanelerde çürümeye terk edilmiştir. Bu cinayetlerin failleri hiçbir zaman hasta ruhlu insanlar değildir. Ellerinde olmayan sebeplerle boğaz boğaza gelmişlerdir. Vatan Partisi köylerde ziraat kombinaları kuracak, onları iktisadi millet teşekkülleri halinde işletecektir.

Dikkat ederseniz devlet değil, millet teşekkülleri halinde işletecektir. Vatan Partisi, kalkınmamızın modern kal’aları demek olan örnek çiftlikler kuracaktır. Vatan Partisi, orman köylülerimizin ve ormanlarımızın yürekler paralayıcı haline son verecektir. Ziraat işçilerimizle birlikte orman köylülerimizi, sonsuz iş sahaları olan ormanlarımızda çalıştırarak, hem köylülerimizi refaha kavuşturacak hem ormanlarımızı kurtaracaktır.

Vatan Partisi işçisendikalarının ilerlemesine ve kuvvetlenmesine son derece ehemmiyet verir. Diğer partilerin yaptıkları gibi onların inkşafına engel olmak şöyle dursun, en büyük süratle kuvvetlenmeleri için her kolaylığı gösterecektir. Vatan Partisi, istihlak [tüketim] kooperatiflerinin yanı sıra istihsal [üretim] kooperatifleri de kuracak, istihsali el birliğiyle en kısa zamanda çoğaltacaktır. Vatan Partisi kredi kooperatifleri kurarak köyde ve şehirde küçük müstahsilleri teknik usullerle yükseltecektir.

Vatan Partisi, hakimlerin millet tarafından intihabını [seçilmelerini] sağlayacaktır. Ve kanunların askeri, sivil ikiliğini kaldıracaktır. Vatan Partisi, Anayasa Mahkemesi kurarak, Türk mevzuatını mütemadiyen kontrol altında bulunduracaktır.

Vatan Partisi, ırza taarruzdan maada cürümlerde idam cezasını kaldıracaktır. Ve hapishaneleri, iş ve öğretim esası üzerinden yeni baştan düzenleyerek yaşanabilir islah evleri ve ruh tedavihaneleri haline getirecektir.

Vatan Partisi mahkemelerde jüri usulünü kabul edecektir.

Yani, mahallin çalışkan ve dürüst insanlarından bir heyet davet edilecek, mücrüm [suçlu] hakkında son sözü onlar söyleyeceklerdir. Vatan Partisi, asgari geçim durumunda olanlara bedava mahkeme ve bedava avukat temin edecektir. Vatan Partisi, seçimleri nisbi yapacaktır.

Vatan Partisi, eski ve yeni tekaut [emekli] aylıklarını bir hizaya getirecektir. Vatan Partisi çocuk zamlarında da fark gözetmeksizin hepsine aynı zammı verecektir. Vatan Partisi, hukukçu sendikalar kurarak, avukatların ve bütün adliyecilerin mesleki menfaatlerini koruyacaktır.

Vatandaşlar;

Bugün tahsil paralı olanlara mahsustur. Fakirler için yüksek tahsil yağlı direğe tırmanmak kadar zordur. Yüksek tahsile vasıl olamadan yarı yolda dökülürler. Bunun sebebi tahsil masrafının büyük, aile geçiminin kıt kanaat olmasındadır. Geçim endeksine göre ücret alan her ailenin çocuğu o zaman yüksek tahsile heveslenecektir. Vatan Partisi bütün okulları bedava yapacağı gibi halk üniversiteleri kurarak, geceden faydalanmak suretiyle bu üniversitelerden her isteyen faydalanabilecektir. Vatan Partisi maarife tam istiklal verecektir. Millette keşif ve icat ruhunu geliştirmek için mümkün olanı temin edecektir. Vatan Partisi kol işçisi ile kafa işçisi arasındaki bilgi, yaşam ve anlayış uçurumunu doldurmaya çalışacaktır. Vatan Partisi, öğretimde lüzumsuz uzatmaları kaldırarak gençlerimizin kıymetli senelerinin heba olmalarını önleyecektir, yani, öğretimi kısa ve dolambaçsız, kolay hale getirecektir. Vatan Partisi gazetecilerin kendi sendikaları vasıtasıyla çalıştıkları gazetenin fikri ve siyasi gidişatına müdahale etmelerini mümkün kılacaktır.

Vatan Partisi, askere alınanların ailelerine, geçim endeksine göre maaş bağlayacak ve askerden dönene tazminat verecektir. Vatan Partisi mebus maaşlarını orta halli bir memur maaşı derecesine indirecek bakanların maaşı da bundan fazla olmayacak ve kanun üstü durumlarına son verilecektir. Vatandaşlar;

Memleketimiz baştan aşağı hastalarla doludur. O kadar millet bir tedaviye de muhtaçtır. Vatan Partisi, sağlık işlerini, hekim ve hastabakıcılar sendikaları vasıtasıyla muhtar bir idare haline koyacaktır. Vatan Partisi, aile hekimliği müessesesi kuracaktır. Doktorlar her yuvayı ziyaret edeceklerdir. Vatan Partisi, hastahaneleri, halk teşekküllerinin geçimi ve kontrolü ile idare edecektir.

Vatan Partisi her yurttaşın dini ve manevi ihtiyaçlarını serbestçe tatmin etmesine müsaade edecektir. Vatan Partisi, vergileri ve ev kiralarını yarıya indirecektir. Vatan Partisi her evsizi ev sahibi etmeye gayret edecektir. Bunun tahakkuku için ev yapımını milli spor haline getirecek, herkes imece usulüyle birbirine yardım ederek evini kurabilecektir ve bu hareket mahalli halk teşükkülleri ve belediyeler tarafından maddi ve manevi yardım görecektir.

Vatan Partisi, Ağır Sanayi kurma hamlemizi kim ucuza desteklerse ondan kredi kabul edecek, bu hususta orta hiçbir şart ve imtiyaz kabul etmeyecektir. Vatan Partisi, mukadderatına yabancıyı karıştırmaz.

Vatan Partisi, işçi, köylü, esnaf ve memurları istihlak kooperatifleri halinde teşkilatlandıracaktır. Vatan Partisi, vurguncuların büyüğü ve küçüğü ile amansızca mücadele edecektir.

Vatandaşlar;

Teknikçe dünyadan çok geriyiz. Makine yapan memleket makine yapmayan memleketi haraca bağlar. Yani, istiklalini parçalar. Milletin alınteri yabancı memleketlere akar, gider. O memleket fukaralıktan kurtulamaz. Ve felaket gelirse insanoğluna fukaralıktan gelir. Vatan Partisi, teknikçe ileri seviyeye ulaşmak için iktisadi kuvayi milliye harekatına girişecektir. Müslümanlıkta bir “Cihad-ı ekber” vardır ya, işte öyle milletçe iktisadi seferberliğe kalacağız. Vatan partisi, makine yapan makinelerin sanayisini kuracaktır. Dünya Miletleri makinelerle toprağı buğday fabrikası haline getirirken biz karasabanla onların karşısında duramayız. Mesele traktörleri getirip de ev altlarına değildir, o traktörü yapan makinanın makinesini kurmaktadır. Yoksa alınterlerimiz yabancı ülkelere akar, arada komisyoncular kazanır, büyük acenteler kazanır, yabancı traktör fabrikaları kazanır. Biz ise iktisaden batar, fukara kesiliriz. Bin yamalı tumanımızı yamalıktan kurtaramayız. Bugün makina devrindeyiz. Başkaları her işi makine ile görüp maliyeti ucuzlatmalarına makabil biz ellerimiz tırnaklarımızla iş görüp karnımızı doyuramayız. Ve dünya pazararına mal satamayız. Çünkü biz istihsalimizi pahalıya mal ediyoruz. Neden? Zira makine yapamıyoruz ve o makinayı yapan makinelerin muazzam fabrikalarını kuramıyoruz. Yapamaz mıyız? Mükemmelen yaparız. Bizden evvelce çok geri olan memleketler bunu başardılar. Her şeyin bir kolayı vardır ve bulunur. Bunu milletçe bulacağız. Vaktiyle sırf kendi kuvvetimize güvenerek nasıl kuvayi milliye hareketini kalkıp vatanımızı kurtardıksa yine öyle iktisadi kuvayi miliye harekatına geçeceğiz. Kendi işini kendin göreceksin, başkasına güvense elden gelenle öğün olsan, o da vaktinde bulunmaz. Vatan Partisi makineleri yapan makinelerin sanayisine çok ehemmiyet verecektir.

Vatan Partisi, devlet masraflarını, ilk elde, dörtte bire indirecektir. Devlet taahhütlerine beşte bir vermemekle, ticareti sisteme koymakla, bütün topraklarımızın verimli hale getirmekle bu büyük neticeyi elde edecektir.

Vatan Partisi, Devlet Teşekkülleri idaresine, beş milyon lira sermayenin üstündeki bankaları değil halk teşekküllerini katacaktır ve işletmelerin idari ve teknik güdüsünü işçi mümessillerinin eline verecektir.

Vatandaşlar;

Bunlar ne ile olur? demeyiniz, Vatan Partisi, ucuz devlet, şuurlu ticaret, toprak islahatı öz kuvvetlerimizi iktisadi seferberlik ile yapılacak döviz tasarrufları sayesinde birinci dört senelik büyük sanayisini kuracaktır. Ondan sonra dörder senelik planlar dahilinde memleketimizi, kısa zamanda en yüksek medeni seviyeye ulaştıracaktır.

Bugüne kadar geçen günlerimiz, kuvvetinden istifade edilmeyerek akıp giden su gibi ziyan olup gitmiştir. Artık kendimize gelelim vatandaşlar: el birliğiyle vatanımızı yeniden yaratalım. Başkalarından fayda olmadığını bugüne kadar acı tecrübelerimizle gördük ve anladık. Vatan Partisi size yapılması imkansız hiçbir şey vaat etmemiştir, önünüzdedir. Birbirimize sarılıp kendi başımızı kendimiz kurtaralım.

Yoruma kapalı.